Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Bằng Hữu

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xem bạn biết người Bằng Hữu Đại Chúng 4717
Tìm bạn tìm kẻ nho gia
Những người cờ bạc trăng hoa chớ gần.
Bằng Hữu Đại Chúng 6856
Thua Trời một vạn không bằng thua bạn một ly Bằng Hữu Đại Chúng 9737
Thêm bạn bớt thù Bằng Hữu Đại Chúng 7157
Thức khuya (lâu) mới biết đêm dài
Ở lâu mới biết là người có nhân
Bằng Hữu Đại Chúng 1687
Thứ nhất thiên tai thứ hai hỏa hoạn
Tìm nơi mà bán tìm bạn mà chơi
Bằng Hữu Đại Chúng 6831
Thế thường gần mực thì đen
Anh em bằng hữu phải nên chọn người
Bằng Hữu Đại Chúng 4072
Rượu ngon phải có bạn hiền Bằng Hữu Đại Chúng 1044
Nghèo mà làm bạn với giàu
Đứng lên ngồi xuống nó đau cái đì
Bằng Hữu Đại Chúng 6692
Ngỡi nhân nay đã giao kề
Còn lo một nỗi nặng nề công lao
Chữ rằng: bằng hữu chi giao
Tui đây mình đó biết sao bớ mình?
Bằng Hữu Miền Nam, Tiền Giang 658
Người hèn bạn với người sang
Chỗ ngồi chỗ đứng có mang bao giờ!
Bằng Hữu Đại Chúng 8684
Nước trong không cá hẹp bụng không bạn bè Bằng Hữu Đại Chúng 3997
Muốn cho trai bạn đến chơi
Vũ môn (*) cá nước thảnh thơi đua tài
Bằng Hữu Miền Trung, Nghệ An 6958
Làm bầu làm bạn Bằng Hữu Đại Chúng 10085
Làm bạn với kẻ gian mất cả quang lẫn gánh Bằng Hữu Đại Chúng 4208
Làm ơn nên oán làm bạn thiệt mình Bằng Hữu Đại Chúng 6812
Khôn ngoan giữa đám bạn bè (ba bề)
Đừng cho ai lận, chớ hề lận ai
Bằng Hữu Đại Chúng 6380
Khó mà làm bạn với giàu
Đứng lên ngồi xuống mà đau cái đì
Bằng Hữu Đại Chúng 8199
Hèn mà làm bạn với sang
Kẻ ngồi người đứng có ngang nhau bao giờ
Bằng Hữu Đại Chúng 4614
Giàu vì bạn, sang vì vợ Bằng Hữu Đại Chúng 1538
Giàu sang nhiều bạn lắm bè
Đến khi hoạn nạn chẳng hề thấy ai.
Bằng Hữu Miền Nam, Bạc Liêu 4073
Giàu sang bạn hữu đầy nhà
Đến khi nghèo khó chẳng ma nào nhìn.
Bằng Hữu Đại Chúng 2705
Giàu đổi bạn sang đổi vợ
Ăn theo thủa ở theo thì
Quen nhau từ thủa hàn vi
Bây giờ sang trọng sá chi bạn hèn
Bằng Hữu Đại Chúng 9634
Gái nguyệt hoa tắm sông Ba Nguyệt,
Nguyệt nguyệt bằng, bằng hữu chi giao.
- Trai Sơn Tiên đi núi Tiên Sơn,
Sơn sơn xuất anh hùng hào kiệt.
Đây ta đối đặng rồi, bông ba nguyệt về đây!
Bằng Hữu Miền Trung 1655
Còn tiền chán vạn người mời
Hết tiền anh đứng trông trời thở than.
Bằng Hữu Đại Chúng 2743
Chữ rằng: bằng hữu chi giao,
Một ngày gá nghĩa lẽ nào lại vong.
Bằng Hữu Miền Nam, Lục Tỉnh 10352
Chữ rằng bằng hữu chi giao,
Tôi đây mình đó, biết làm sao đặng lòng.
Bằng Hữu Miền Nam, Cà Mau 9437
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở Bằng Hữu Đại Chúng 8775
Chị em khi túng, chúng bạn khi cùng Bằng Hữu Đại Chúng 4571
Chưa hiểu rõ con, hãy xem bạn bè của nó, Bằng Hữu Miền Nam, An Giang 7885
Buôn có bạn bán có phường Bằng Hữu Đại Chúng 1415
Cũng thì bạn gái với nhau
Gánh nước một bàu, đôi đục đôi trong.
- Đôi mô khéo múc thì trong,
Đôi mô vụng múc, những rong cùng bùn.
Bằng Hữu Miền Trung 2666
Bá Nha - Chung Tử Kỳ Bằng Hữu Đại Chúng 10593
Bạn vàng sánh với bạn vàng
Ngu si dẹp lại, một đàn ngu si
Bằng Hữu Đại Chúng 9933
Bạn vàng chơi với bạn vàng
Đừng chơi bạn vện, ra đàng cắn nhau
Bằng Hữu Đại Chúng 5951
Bạn vàng ơi hỡi bạn vàng
Long Lân Quy Phụng một đoàn tứ linh
Bằng Hữu Đại Chúng 9739
Bạn nghèo thuở trước chớ quên
Vợ cùng kham khổ, chẳng nên phụ tình
Bằng Hữu Đại Chúng 4089
Bạn cũ bạn tốt, rượu cũ rượu ngon Bằng Hữu Đại Chúng 6673
Bạn bè là nghĩa tương tri
Sao cho sau trước vẹn (một) bề mới nên
Bằng Hữu Đại Chúng 6533
Bạn bè là nghĩa tương thân
Khó khăn thuận lợi ân cần có nhau
Bạn bè là nghĩa trước sau
Tuổi thơ cho đến bạc đầu không phai.
Bằng Hữu Miền Nam, Bạc Liêu 1291
Bạn bè chuyện vãn vài phân
Chớ đem tấc dạ mười phần tuôn ra.
Bằng Hữu Đại Chúng 9852
Bọt kết bạn với bèo Bằng Hữu Đại Chúng 5891
Được kẻ thù khôn hơn được người bạn dại Bằng Hữu Đại Chúng 6146
Ăn chọn nơi, chơi chọn bạn Bằng Hữu Đại Chúng 1605