Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Cổ Tục

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yêu nhau thời ném miếng trầu
Ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau ra
Yêu nhau cau sáu bổ ba
Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười
Cổ Tục Đại Chúng 6817
Vì chưng ăn miếng trầu anh
Cho nên má đỏ tóc xanh đến giờ
Cổ Tục Đại Chúng 5202
Túi vóc mà thêu chỉ hồng
Trầu têm cánh phượng cho chồng đi thi
Mai này bái tổ vinh quy
Ngựa anh đi trước em thì võng sau
Cổ Tục Đại Chúng 6156
Túi gấm cho lẫn túi hồng
Têm trầu cánh kiếm cho chồng đi quân
Cổ Tục Đại Chúng 8483
Tuổi em mười tám đang tròn
Rắp mua trầu lộc cau non đến nhà.
Để mà thết khách đàng xa
Bây giờ thấy khách lòng đà mừng thay.
Gió hương đưa khách đến đây
Têm trầu cánh phượng hai tay nâng mời.
Cổ Tục Đại Chúng 5151
Trai trưởng nam dây rơm mũ bạc lại có gậy tre,
Gái như em đây thất hiếu có một phe bên chồng.
Cổ Tục Đại Chúng 8903
Trai thanh cảnh gặp gái thanh cảnh
Giả như mâm trầu đầy gặp nhánh cau sây
Sự tình cờ thiếp gặp chàng đây
Cũng như chim huỳnh điểu đậu cây ngô đồng
Cổ Tục Miền Trung 6342
Vợ chồng ăn miếng trầu cay
Phải đâu khách lạ mà kiếm khay xà cừ
Cổ Tục Đại Chúng 744
Trồng trầu thả (trồng) lộn dây tiêu
Con theo hát bội mẹ liều con hư
Cổ Tục Miền Nam, Vĩnh Long 2250
Trồng trầu đắp nấm cho cao
Che cho sương nắng khỏi vào gốc cây
Nửa năm bén rễ bén dây
Khôn dầu bã đậu bón tay cho liền
Một mai trầu tốt bốc lên
Một sào trầu tốt bằng tiền mẫu ngô
Cổ Tục Đại Chúng 6610
Trầu xanh cau trắng chay hồng
Vôi pha với nghĩa, thuốc nồng với duyên.
Cổ Tục Đại Chúng 10109
Trầu vàng sao cuống không vàng
Sao mình không thẹn cả làng thẹn thay.
Cổ Tục Đại Chúng 1099
Trầu vàng nhai (nhá) lẫn cau xanh
Duyên em sánh với tình anh tuyệt vời
Cổ Tục Đại Chúng 1648
Trầu vàng còn ở trên cơi
Anh kia đũa mốc chớ chòi mâm son
Cổ Tục Đại Chúng 5532
Trầu vàng ăn với cau sâu
Lấy chồng thua bạn mãn sầu mà hư
Cổ Tục Đại Chúng 8500
Trầu nào cay bằng trầu Xà Lẹt
Thịt nào khét bằng thịt kên kên
Đôi ta gá nghĩa không bền
Dứt đi cho rảnh xuống lên làm gì ?
Cổ Tục Đại Chúng 2115
Trầu loan trầu phượng trầu tôi trầu mình (2)
Trầu này trầu tính, trầu tình,
Trầu nhân, trầu ngãi, trầu mình lấy ta.
Trầu này têm tối hôm qua
Cổ Tục Đại Chúng 3850
Trầu lộc em hái nửa nương
Cau non nửa chẻ người thương nửa chừng.
Thương anh quá giá quá chừng
Bao giờ gặp được anh đây
Em ăn nắm ớt ngọt ngay như đường.
Cổ Tục Đại Chúng 2247
Trầu không vôi ắt là trầu nhạt
Cau không hạt ắt miếng cau già.
Mình không lấy ta ắt là mình thiệt
Cổ Tục Đại Chúng 5610
Trầu không cắt ngọn têm chuồng
Cau hoa lại buồng chẳng lấy được nhau.
Cổ Tục Đại Chúng 8490
Trầu không ăn vôi ắt là trầu nhạt
Cau không hạt ắt miếng cau già
Mình không lấy ta ắt là mình thiệt
Ta không lấy mình ta biết lấy ai ?
Cổ Tục Đại Chúng 2012
Trầu không ăn sao ngon sao béo
Nghĩa nhơn cho khéo để kẻo lòng phiền
Chờ chàng bóng ngả trăng nghiêng
Nỗi vui có bạn, ưu phiền riêng em
Cổ Tục Đại Chúng 7098
Trầu cha trầu mẹ đem ra cho chàng
Trầu này không phải trầu hàng
Không bùa, không thuốc sao chàng không ăn?
Hay là chê khó chê khăn
Xin chàng đứng lại mà ăn miếng trầu.
Cổ Tục Đại Chúng 4300
Trầu cau mà cuống không cay Cổ Tục Đại Chúng 8062
Trầu cau là nghĩa thuốc xỉa là tình Cổ Tục Đại Chúng 1744
Trầu cau đắt lắm anh ơi Cổ Tục Đại Chúng 6715
Trầu Bà Điểm xé ra nửa lá
Thuốc Gò Vấp hút đã một hơi
Buồn tình gá nghĩa mà chơi
Hay là anh quyết ở đời với em?
Cổ Tục Đại Chúng 7052
Trầu bọc khăn trắng cau tươi
Trầu bọc khăn trắng đãi người xinh xinh.
Ăn cho nó thỏa tâm tình
Ăn cho nó hả sự mình sự ta.
Cổ Tục Đại Chúng 9271
Trầu ai đi dạm em đây
Hay là trộm mẹ trộm thầy cho anh?
Trầu ăn là nghĩa, thuốc xỉa là tình.
Ấy ai cắt mối tơ mành
Cho thuyền quên bến, cho anh quên nàng.
Cổ Tục Đại Chúng 9646
Trầu đã có đây cau đã có đây
Nhân duyên chửa định trầu này ai ăn ?
Trầu này trầu túi trầu khăn
Cùng trầu giải yếm anh ăn trầu nào ?
Cổ Tục Đại Chúng 9459
Trầu Đồng Nai trầu ăn nhả bã
Thuốc Ðồng Môn (*) thuốc hút phà hơi
Trầu nồng thuốc thắm ai ơi
Gá duyên chồng vợ ở đời trăm năm
Cổ Tục Miền Nam, Đồng Nai 5764
Trầu ăn là nghĩa, thuốc xỉa là tình,
Trầu bọc khăn trắng đãi người xinh xinh
Ăn cho nó thỏa thâm tình
Ăn cho nó hả sự mình sự ta
Cổ Tục Miền Nam, Tiền Giang 2863
Trầu ăn là nghĩa
Thước xỉa là tình
Đội ơn phụ mẫu sanh mình dễ thương
Cổ Tục Miền Nam, Vĩnh Long 2763
Trầu têm sáu miếng rõ ràng
Bỏ ra cơi thiếc thiếp mời chàng ăn.
Cổ Tục Đại Chúng 6787
Trầu têm cánh phượng, cau vừa chạm xong
Miếng trầu có bốn chữ tòng
Xin chàng cầm lấy vào trong thăm nhà.
Nào là chào mẹ chào cha
Cậu, cô, chú, bác mời ra xơi trầu.
Cổ Tục Đại Chúng 6873
Trầu say vương vất vân mòng
Nhìn môi em thắm đỏ khiến trong lòng anh say.
Cổ Tục Đại Chúng 5685
Trầu này trầu tính trầu tình (2)
Trầu têm cánh phượng, trầu mình trầu ta.
Trầu này trong tráp bỏ ra
Cổ Tục Đại Chúng 6939
Trầu này trầu quế trầu hồi
Trầu loan, trầu phượng, trầu tôi, trầu mình
Trầu này trầu tính trầu tình
Trầu nhân trầu ngãi trầu mình lấy ta
Trầu này têm tối hôm qua
Giấu cha giấu mẹ, đem ra cho chàng
Trầu này không phải trầu hàng
Không bùa, không thuốc sao chàng không ăn ?
Hay là chê khó chê khăn ?
Xin chàng đứng lại mà ăn miếng trầu
Cổ Tục Đại Chúng 2917
Trầu này trầu nghĩa trầu tình
Trầu nhơn trầu ngãi trầu mình với ta
Cổ Tục Đại Chúng 2375
Tôi trao miếng trầu thì mang câu bất hiếu
Vậy tôi để trên hàng rào ai hiểu ý thì ăn
Cổ Tục Đại Chúng 6115
Tôi lạy ông Tịt bà Tịt
Ăn cỗ cứt trâu
Ăn trầu lá lốt
Đừng đốt con tôi
Cổ Tục Miền Trung, Banar 2593
Tiện đây xơi một miếng trầu
Gọi là nghĩa cũ về sau mà chào
Trầu này trầu quế, trầu hồi
Trầu loan, trầu phượng, trầu tôi, trầu mình
Trầu này trầu tính, trầu tình
Trầu nhân, trầu ngãi, trầu mình với ta
Trầu này têm tối hôm qua
Trầu cha, trầu mẹ đem ra cho chàng
Trầu này không phải trầu hàng
Không bùa, không thuốc sao chàng không ăn ?
Hay chàng chê khó chê khăn
Xin chàng đứng lại mà ăn miếng trầu
Cổ Tục Đại Chúng 5369
Tiện đây đưa một miếng trầu
Chẳng ăn cầm lấy cho nhau bằng lòng
Cổ Tục Đại Chúng 7991
Thóc lúa trong bồ, giống má nhà ta Cổ Tục Đại Chúng 4661
Thoạt tiên giải chiếu ra ngồi
Trầu cau ăn đoạn hỏi người thủy chung (*)
Em hỏi chàng có yêu cùng
Tiếng tăm em chịu thẹn thùng em mang
Ví dù chàng có lòng thương
Thì em chẳng quản gì đường xa xôi
Chàng về chàng cứ cho tươi
Chàng đừng héo ủ người cười đến ta
Cổ Tục Đại Chúng 8216
Thiên duyên kỳ ngộ gặp chàng
Khác gì như thể phượng hoàng gặp nhau
Tiện đây ăn một miếng trầu
Hỏi thăm quê quán ở đâu chăng là
Xin chàng quá bước vào nhà
Trước là hỏi chuyện sau là nghĩ chân
Cổ Tục Đại Chúng 1993
Thèm trầu mà chẳng dám xin
Thương em mà chẳng dám nhìn mặt em
Cổ Tục Đại Chúng 7137
Thế gian dại dại, khôn khôn
Sống mặc áo rách, chết chôn áo lành
Cổ Tục Miền Nam, Vĩnh Long 7660
Thế gian có dại, có khôn
Sống mặc áo rách, chết chôn áo lành
Cổ Tục Miền Nam, Vĩnh Long 3559
Thầy bói tháng giêng thầy Thiền tháng bảy Cổ Tục Đại Chúng 3231