Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Khích Lệ

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Làm trai quyết chí tu thân
Công danh chớ vội, nợ nần chớ lo
Khi nên Trời giúp công cho
Làm trai năm liệu bảy lo mới hào
Khi nên (Trời sinh) trời chẳng phụ nào
Công danh (Phong vân) gặp hội anh hào ra tay
Trí khôn rắp để dạ này
Có công mài sắt có ngày nên kim
Khích Lệ Đại Chúng 4371
Làm trai quyết chí tang bồng
Sao cho tỏ mặt anh hùng mới cam
Khích Lệ Đại Chúng 3083
Làm trai phải xử trí cho khéo khôn
Kẻo vợ nhà hay được, chữ "hậu hôn" oán thù
Khích Lệ Đại Chúng 6760
Làm trai phải biết đủ nghề
Phòng khi có lỡ thì về mót khoai
Mót được củ ngắn củ dài
Củ dắt lưng khố, củ nhai tức thì
Khích Lệ Đại Chúng 3493
Làm trai lấy được vợ hiền, (2)
Như cầm đồng tiền mua được miếng ngon.
Làm trai lấy được vợ khôn
Như chĩnh vàng cốm đem chôn trong nhà.
Khích Lệ Đại Chúng 3450
Làm trai lấy được vợ hiền,
Như cầm đồng tiền mua được của ngon
Phận gái lấy được chồng khôn
Xem bằng cá vượt Vũ Môn hóa rồng (*)
Khích Lệ Đại Chúng 7698
Làm trai hiếu sự vi tiên
Chớ mộ thê tử mà quên sinh thành
Khích Lệ Đại Chúng 1570
Làm trai học sẩy học sàng
Đến khi vợ đẻ thì làm mà ăn
Khích Lệ Đại Chúng 3245
Làm trai học đạo Thánh hiền
Năm hằng đã trễ, ba giềng chớ sai
Khích Lệ Đại Chúng 4754
Làm trai giữ trọn đạo ba
Sao dầu có thác cũng là danh thơm
Khích Lệ Đại Chúng 10041
Làm trai có chí lập thân
Rồi ra gặp hội phong vân có ngày (kịp người)
Khích Lệ Đại Chúng 8385
Làm trai cố chí học hành
Lập nên công nghiệp để dành mai sau
Khích Lệ Đại Chúng 7177
Làm trai ở chẳng chính ngôi
Khiến cho kẻ dưới chúng tôi hỗn hào
Khích Lệ Đại Chúng 5581
Làm trai đứng ở trên đời
Sao cho xứng đáng giống nòi nhà ta
Ghé vai gánh đỡ sơn hà
Sao cho tỏ mặt mới là trượng phu
Khích Lệ Đại Chúng 10101
Hổ dữ còn ẩn bóng cây
Huống chi anh chẳng chờ ngày lập thân
Khích Lệ Đại Chúng 8257
Em đây chỉ mến người tài
Đánh đông đông thắng, dẹp đoài đoài tan
Khích Lệ Đại Chúng 10212
Cầu ao ván yếu gió rung
Anh thương em thì thương đại,
Ngại ngùng đừng thương
Khích Lệ Đại Chúng 828