Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Nhân Quả

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Trồng cây gì thì hưởng quả nấy,
Gieo nhân nào, gặp quả ấy,
Nhân Quả Miền Nam, An Giang 3647
Tích thiện, phùng thiện,
Tích ác, phùng ác
Nhân Quả Đại Chúng 589
Sát nhân, giả tử, Nhân Quả Đại Chúng 6363
Ngày xưa quả báo thì chầy
Ngày nay quả báo trước ngay nhãn tiền
Nhân Quả Đại Chúng 4082
Người trồng cây hạnh, người chơi,
Ta trồng cây đức, để đời về sau.
Nhân Quả Đại Chúng 10659
Lên yên khó nỗi giục yên
Tiền căn báo hậu nhãn tiền thấy chưa
Nhân Quả Đại Chúng 5581
Làm quan có mả thổi lả có nòi Nhân Quả Miền Trung, Nghệ Tĩnh 5807
Khuyên ai chớ tiếc đầu heo
Người ta thường nói : vợ theo không bền
Nhân Quả Đại Chúng 4348
Có phúc, có phần Nhân Quả Đại Chúng 5209
Ai bỏ cha mẹ cơ hàn;
Ngày sau Trời phạt đứng đàng ăn xin
Nhân Quả Đại Chúng 3656
Ai bảo trời không có mắt Nhân Quả Đại Chúng 7554
Ai ăn mặn người ấy khát nước Nhân Quả Đại Chúng 4428
Ác quán noãn danh Nhân Quả Đại Chúng 1431
Ác khẩu thọ chi (thụ chi) Nhân Quả Đại Chúng 4014
Ở hiền, thì lại gặp lành, (2)
Hễ ai ở ác, tội dành vào thân.
Nhân Quả Đại Chúng 5998
Ở hiền, thì lại gặp lành,
Những người nhân đức, trời dành phần cho.
Nhân Quả Đại Chúng 8509
Ở hiền, rồi lại gặp lành,
Áo rách tan tành, trời vá lại cho.
Nhân Quả Đại Chúng 5375
Ở hậu, gặp hậu,
Ở ác, gặp ác
Nhân Quả Đại Chúng 2638
Đời xưa quả báo còn lâu
Đời nay quả báo bất câu giờ nào
Nhân Quả Đại Chúng 2437
Đời xưa quả báo còn chầy
Đời nay quả báo một giây nhãn tiền
Nhân Quả Đại Chúng 3002
Đời trước đắp nấm, đời sau ấm mồ Nhân Quả Đại Chúng 7325
Đời cha trồng cây đời con ăn quả
Đời cha bóp méo, đời con vo tròn
Nhân Quả Đại Chúng 1101
Đời cha ăn muối, đời con khát nước
Đời cha ăn ớt, đời con bị cay.
Nhân Quả Miền Nam, An Giang 5852
Đời cha ăn mặn, đời con khát nước Nhân Quả Đại Chúng 5902
Đạo trời báo phúc chẳng lâu
Hơn là thiện ác đáo đầu chẳng sai
Nhân Quả Đại Chúng 1062