Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tiểu Nhân

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Vô tiểu nhân bất thành quân tử Tiểu Nhân Đại Chúng 3528
Sát khí đằng đằng Tiểu Nhân Đại Chúng 10408
Quân tử lắm lông chân, tiểu nhân nhiều lông rốn Tiểu Nhân Đại Chúng, Miền Trung, Phú Yên 2529
Quân tử cố cùng tiểu nhân cùng tư lạm hỉ Tiểu Nhân Đại Chúng 3991
Quân tử ứ hự đã đau
Tiểu nhân dùi đục đập đầu như không
Tiểu Nhân Đại Chúng 8933
Quân tử ẩn thân, tiểu nhân lộ tướng
Tướng chuộng nhiều quân, dân muốn nhiều người
Bước chân đồng đất nước người
Đứa bé lên người cũng gọi bằng anh
Tiểu Nhân Đại Chúng 10145
Quân tử thì oán tam niên
Tiểu nhân thì oán nhãn tiền mà thôi
Tiểu Nhân Đại Chúng 6963
Quân tử phòng thân tiểu nhân phòng bị gậy Tiểu Nhân Đại Chúng 4814
Nói năng quân tử cư xử tiểu nhân Tiểu Nhân Đại Chúng 2173
Những người đói rách rạc rài
Bởi phụ của trời làm chẳng nên cho
Đói cơm hơn kẻ no rau
Nghèo mà quân tử hơn giàu tiểu nhân
Tiểu Nhân Đại Chúng 1788
Mong con đến tuổi lập thân,
Lấy chồng những đứa tiểu nhân thì đừng.
Tiểu Nhân Miền Nam, 2179
Mình dài chịu tiếng bất trung,
Lánh tay quân tử, bạn cùng tiểu nhân.
Tiểu Nhân Đại Chúng 6229
Không có quân tử thì ai khiến tiểu nhân Tiểu Nhân Đại Chúng 6141
Dĩ tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi phúc Tiểu Nhân Đại Chúng 7993
Chưa nuôi tằm đạ kể tiền dâu với tằm Tiểu Nhân Miền Trung, Nghệ Tĩnh 7819
Bòn tro đãi trấu làm giàu
Đời nay nguyền rủa, đời sau ăn mày
Tiểu Nhân Đại Chúng 10216
Ba năm quân tử trồng tre
Mười năm uốn gậy, đánh què tiểu nhân.
Tiểu Nhân Miền Trung 7467
Bợ trên lòn dưới Tiểu Nhân Đại Chúng 5623
Bới lông tìm vết Tiểu Nhân Đại Chúng 3397
Bề ngoài quân tử, trong dạ tiểu nhân Tiểu Nhân Đại Chúng 6786
Bỏ vạ cho làng, ba quan tiền phạt Tiểu Nhân Đại Chúng 3434
Bỏ vạ cáo gian Tiểu Nhân Đại Chúng 9996
Đói cơm còn hơn no rau
Khó mà quân tử hơn giàu tiểu nhân
Tiểu Nhân Đại Chúng 5365
Đại nhân năng dụng tiểu nhân Tiểu Nhân Đại Chúng 1879
Ăn cộ đi trước, lội nác theo sau
Nghe làng nổi trống thì mau ra đình
Tiểu Nhân Miền Trung, Nghệ Tĩnh 1164