Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tu Thân

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xếp áo xếp y về với vợ,
Bỏ con bỏ cháu chạy theo Thầy.
Tu Thân Đại Chúng 9509
Vàng tâm xuống nước vẫn tươi
Anh hùng lâm nạn cứ cười cứ vui
Tu Thân Đại Chúng 3041
Vàng mưòi không phải thử,
Ngọc tốt chẳng bán rao
Hỡi yếu liễu thơ đào
Nên tu thân mới phải
Tu thiện từ mới phải.
Tu Thân Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8384
Tu thân rồi mới tề gia
Lòng ngay nói vậy, gian tà mặc ai
Tu Thân Đại Chúng 9492
Tu đâu cho thiếp tu cùng
Mai sau thành Phật ngồi chung một tòa
Tu Thân Đại Chúng 2896
Tu đâu cho bằng tu nhà,
Thờ cha kính mẹ hơn là đi tu.
Tu Thân Miền Nam, Lục Tỉnh 4849
Tiền thần hậu Phật Tu Thân Đại Chúng 6954
Tiền sinh nghiệp chướng Tu Thân Đại Chúng 6500
Tiền oan nghiệp chướng Tu Thân Đại Chúng 4931
Tiền hung hậu kiết Tu Thân Đại Chúng 9340
Thuộc sách văn hay
Mau tay tốt chữ
Tu Thân Đại Chúng 10252
Thà rằng biệt tích chi đồ
Càng trông càng thấy cảnh chùa mà thương
Tu Thân Đại Chúng 7250
Sư đi chùa mốc, sân rêu
Mõ khuya ai gõ, chuông chiều ai khua
Vinh hoa là chuyện trò đùa
Đã tu không trót lại mua trận cười
Tu Thân Đại Chúng 1781
Quân tử phòng thân
Đi mần có áo tơi
Đi chơi có nón đội
Tu Thân Đại Chúng 10452
Quân tử phải phòng thân
Chớ đợi nước đến chân mới nhảy
Tu Thân Đại Chúng 3270
Non cao vẫn có người (lối) trèo
Đường dù hiểm nghèo vẫn có người (lối) đị
Tu Thân Đại Chúng 2002
Non cao cũng có đường trèo (2)
Đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi
Tu Thân Đại Chúng 5210
Non cao cũng có đường trèo
Bệnh dẫu hiểm nghèo cũng có thuốc tiên
Tu Thân Đại Chúng 7788
Ngày nào em bé cỏn con
Bây giờ em đã lớn khôn thế này
Cơm cha, áo mẹ, công thầy
Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao
Tu Thân Đại Chúng, Miền Trung Khánh Hòa 7738
Ngọc kia chuốt mãi cũng tròn
Sắt kia mài mãi cũng còn nên kim
Tu Thân Đại Chúng 6846
Ngọc kia chẳng dũa chẳng mãi
Trở thành vô dụng cũng hoài ngọc đi
Tu Thân Đại Chúng 2028
Người dưng có ngãi thì đãi người dưng
Anh em bất nghĩa thì đừng anh em.
Tu Thân Đại Chúng 7618
Người dưng ơi hỡi người dưng
Bánh dầy phải lửa thì sưng phồng phồng
Tu Thân Đại Chúng 1791
Người có chí ắt phải nên
Nhà có nề ắt phải vững
Tu Thân Đại Chúng 10296
Người đời tánh nết thật thà
Đi đâu cũng được người ta nể vì.
Tu Thân Đại Chúng 9941
Người đời tưởng thế là hay
Chưa đạt đến đích đã lầy ăn khao
Tu Thân Đại Chúng 2664
Người đời phải tính (xét) thiệt hơn
Đừng nghe tiếng sáo tiếng đờn mà ham (mê) (say)
Tu Thân Đại Chúng 4410
Người đời phải biết luận suy
Khúc sông eo hẹp, phải tùy khúc sông.
Tu Thân Đại Chúng 2916
Người đời nào khác loài hoa (*)
Sớm còn tối mất, nở ra lại tàn.
Tu Thân Đại Chúng 6591
Người đời khác thể (như bóng) phù du
Sớm còn tối mất công phu lỡ làng
Tu Thân Đại Chúng 6612
Người đời hữu tử hữu sinh
Sống lo xứng phẩm (phận) thác dành tiếng thơm.
Tu Thân Đại Chúng 5220
Người đời ai có dại chi,
Khúc sông eo hẹp phải tùy khúc sông.
Tu Thân Miền Trung, Quảng Ngãi 9688
Người đồn giếng đá thì trong
Nghiêng gàu sẽ múc dò lòng cạn sâu
Tu Thân Đại Chúng 7618
Nằm gai nếm mật Tu Thân Đại Chúng 6004
Nằm gác tay lên trán Tu Thân Đại Chúng 3892
Người mặc người ta mặc ta
Mình chưa giữ được lọ là giữ ai!
Tu Thân Đại Chúng 926
Người làm nên của
Của không làm nên người
Tu Thân Đại Chúng 3498
Người không nhân như cây bàng không rễ
Thương người như thể thương thân
Phải luôn "Tích đức tu thân" (*)
Hết cơn hoạn nạn tới tuần hiển vinh
Tu Thân Đại Chúng 5288
Người nào được lắm kẻ yêu
Xét xem có phải vì ai thiên lòng
Tu Thân Đại Chúng 4169
Muốn tu chùa ngói bụt vàng
Chùa tranh bụt đất quan làng thiếu chi!
Tu Thân Đại Chúng 1880
Mình xanh tay đỏ bút chì
Cơm lương với muối sống thì là may
Người đời khác thể phù du
Sớm còn tối mất công phu lỡ làng
Tu Thân Đại Chúng 4648
Miếu thiêng chẳng có ai thờ
Tay ai thanh tịnh, để nhờ thắp nhang.
Tu Thân Đại Chúng 6997
Miếng ngon là miếng dữ
Miếng cữ là miếng lành
Tu Thân Đại Chúng 9999
Miếng ngon ăn ít ngon nhiều
Người khôn dẫu nói nửa (vài) điều cũng khôn.
Tu Thân Đại Chúng 4161
Mài dao, đánh kéo, gọt đầu đi tu,
Mồm thì tụng niệm Nam-mô,
Miệng thì rượu thịt lu bù sớm hôm.
Một tay gõ mõ gõ chuông,
Một tay bóp vú cô nường nghe kinh.
Tu Thân Đại Chúng 3455
Một thất làm mất một thầy Tu Thân Đại Chúng 4284
Một câu nói ngay bằng làm chay cả tháng Tu Thân Đại Chúng 9037
Một lời nói được quan tiền tấm lụa
Một lời nói được dùi đục cẳng tay
Tu Thân Đại Chúng 3522
Một điều nói dữ Tu Thân Đại Chúng 6060
Một đời tham lại
Vạn đại ăn mày
Tu Thân Đại Chúng 1997