Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tướng Trâu

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yếu trâu còn hơn khoẻ bò Tướng Trâu Đại Chúng 6263
Yếu trâu cũng bằng bò khỏe Tướng Trâu Đại Chúng 9211
Voi địt hơn trâu rống Tướng Trâu Đại Chúng 3166
Vô một gà ra phải ba trâu Tướng Trâu Đại Chúng 8658
Vành mồm trắng, mắt tai to
Hễ thưa lông bụng, móng hài cũng mua
Tướng Trâu Đại Chúng 6491
Vai nồi đồng, mông cối lỗ Tướng Trâu Đại Chúng 7924
Vác bổi thui trâu Tướng Trâu Đại Chúng 7458
Vễnh sừng, tóc chớp cả nhà mang tai Tướng Trâu Đại Chúng 6183
Tru trậm uống nác cấn Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 4404
Tru tóm nhóm về sừng
Ngài (người) tóm nhóm về lưng về lồn
Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8392
Tru tóm mà đòi leo giường cao Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 2333
Tru thì cỏ, ló thì phân Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 4293
Tru tơ thì bán mua lấy bò già
Trăm đường tại số sinh ra .
Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 9484
Tru rôộng ràn ngài nhàn thân Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 937
Tru quá sá, má quá thì Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8348
Tru gầy bằng bầy bò Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 3314
Tru cụng bổ Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 5968
Tru bò lấy mụi mà dắc,
Đàn bà lấy cặc mà lôi
Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8622
Tru bò báng chắc ròi mọi chết Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 5503
Tru bò bổ mô rơm toóc đó Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6255
Tru ác thì nghé dạc sừng Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8403
Tru đực da giấy,
Tru cấy da hổ
Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 1679
Tru đẻ mùa cấy, gấy đẻ mùa gắt Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6565
Tru ác thì tru dạc sừng Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 10233
Trâu trắng trâu đen Tướng Trâu Đại Chúng 8042
Trâu trắng đi đâu mất mùa tới đấy Tướng Trâu Đại Chúng 9748
Trâu tóm sừng trông to hơn, Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 10195
Trâu toi thì bò ngã Tướng Trâu Đại Chúng 10117
Trâu tóc chóp, bò mũ mấn Tướng Trâu Đại Chúng 3297
Trâu tìm cột cột không tìm trâu Tướng Trâu Đại Chúng 5330
Trâu tìm cọc cọc chẳng tìm trâu Tướng Trâu Đại Chúng 4268
Trâu thì kho bò thì tái
Muống thì vừa cải thì nhừ
Tướng Trâu Đại Chúng 5173
Trâu thịt thì gầy trâu cày thì béo Tướng Trâu Đại Chúng 3779
Trâu teo heo nở Tướng Trâu Đại Chúng 1168
Trâu ta ăn cỏ đồng ta
Chừng nào hết cỏ mới ra đồng người.
Tướng Trâu Miền Nam, Bạc Liêu 3677
Trâu ra, mạ vào Tướng Trâu Đại Chúng 5646
Trâu quá sá, mạ quá thì Tướng Trâu Đại Chúng 1311
Trâu nghiến hàm, bò bạch thiệt Tướng Trâu Đại Chúng 6748
Trâu ngã lắm kẻ cầm dao Tướng Trâu Đại Chúng 755
Trâu năm sáu tuổi còn nhanh
Bò năm sáu tuổi đã tranh về già
Tướng Trâu Đại Chúng 2038
Trâu leo cày muỗm Tướng Trâu Đại Chúng 9787
Trâu lành (Trâu sống) không ai mà cả
Trâu ngã nhiều gã cầm dao
Tướng Trâu Đại Chúng 2011
Trâu lấm vẫy quàng Tướng Trâu Đại Chúng 6765
Trâu kia kén cỏ bờ ao
Anh kia không vợ đời nào có con
Người ta con trước con sau
Thân anh không vợ như cau không buồng.
Cau không buồng ra tuồng cau đực,
Trai không vợ cực lắm anh ơi!
Ngưòi ta đi đôi về đôi,
Thân anh đi lẻ về loi một mình.
Tướng Trâu Miền Nam, Bạc Liêu 10314
Trâu kia chết để bộ da
Người chết để tiếng xấu xa muôn đời
Tướng Trâu Đại Chúng 8040
Trâu kia cắn cỏ bờ ao
Anh kia không vợ đời nào có con
Người ta con trước con sau
Thân anh không vợ như cau không buồng.
Cau không buồng ra tuồng cau đực,
Trai không vợ cực lắm anh ơi!
Ngưòi ta đi đôi về đôi,
Thân anh đi lẻ về loi một mình.
Tướng Trâu Miền Nam, Bạc Liêu 6552
Trâu kia ăn cỏ bờ ao
Anh kia không vợ đời nào có con
Người ta con trước con sau
Thân anh không vợ như cau không buồng.
Cau không buồng ra tuồng cau đực,
Trai không vợ cực lắm anh ơi!
Ngưòi ta đi đôi về đôi,
Thân anh đi lẻ về loi một mình.
Tướng Trâu Miền Nam, Bạc Liêu 8057
Trâu khoẻ chẳng lo cày trưa
Mạ già ruộng ngấu không thua bạn điền.
Tướng Trâu Đại Chúng 7800
Trâu hoa tai, bò gai sừng Tướng Trâu Đại Chúng 6998
Trâu ho cũng bằng bò khỏe Tướng Trâu Đại Chúng 5286