Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Y Lý

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Tình ngay lý gian Y Lý Đại Chúng 4101
Nội thương ngoại cảm Y Lý Đại Chúng 2065
Một tinh thần minh mẫn trong một thân thể tráng kiện Y Lý Đại Chúng 1813
Một cái rắm bằng một nắm thuốc tiêu
Bằng một liều thuốc bổ.
Y Lý Đại Chúng 8834
Lấy hơn bù kém Y Lý Đại Chúng 10618
Lấy hơi thổ Y Lý Đại Chúng 7808
Lấy gai lể gai Y Lý Đại Chúng 2571
Lấy độc trị độc Y Lý Đại Chúng 8073
Có quan tổng đốc Hà Ninh (Câu 1)
Hiệu là Quan Viễn, trung trinh ai bằng
Lâm nguy lý hiểm đã từng
Vâng ra trọng trấn mới chừng ba năm
Thôn Hồ dạ vốn, nhăm nhăm
Ngoài tuy giao tiếp trong căm những là
Vừa năm Nhâm Ngọ, tháng ba
Sáng mai mồng tám, bước qua giờ thìn
Biết cơ trước đã giữ gìn
Hơn trăm vũ sĩ, vài nghìn tinh binh
Tiên nghiêm lên đóng trên thành
Thệ sư rót chén rượu quỳnh, đầy vơi
Văn quan, vũ tướng nghe lời
Hầm hầm xin quyết một bài tận trung
Ra oai xuống lệnh vừa xong
Bỗng nghe ngoài đã ầm ầm pháo ran
Tiêm cừu nổi giận xung quan
Quyết rằng chẳng để chi đoàn chó dê
Lửa phun, súng phát bốn bề
Khiến loài bạch quỷ hồn lìa phách siêu
Bắn ra nghe chết cũng nhiều
Phố phường trông thấy tiếng reo ầm ầm (Còn tiếp Câu 2)
Y Lý Miền Bắc, Hà Nội 5443
Bình tâm nhi luận Y Lý Đại Chúng 3147
Binh con lon xon mắng người Y Lý Đại Chúng 6387
Bịnh quỉ có thuốc tiên Y Lý Miền Nam, 6108
Anh như cái Vũ (võ) môn
Cao không xiết kể
Ngăn ngoài cửa biển
Mà (Ba đời) đợi cá Lý ngư về
Nếu thiếp (kiếp) tu còn vụng, khôn (không bề thoát qua
Y Lý Đại Chúng 1037
Đau bụng, lấy bụng mà chườm
Nhược bằng không khỏi, hắc hương với gừng
Y Lý Miền Trung 2941
Đau bụng lấy bụng mà chườm
Ví bằng không khỏi hắc hương với gừng
Y Lý Đại Chúng 4304
Đàn gảy tai trâu Y Lý Đại Chúng 6050
Ăn kiêng nằm cữ Y Lý Đại Chúng 8338
Ăn không rau như đau không thuốc Y Lý Đại Chúng 1650